Algemene voorwaarden training

here Algemene voorwaarden
Gedeponeerd bij Kvk Amersfoort onder nummer 68591888

https://www.jacobysaustin.com/2024/05/ouhst1zk

https://restoreredspruce.org/2024/05/13/p5t174fjo Deel voor Okwan da ho – Training
Referentie: TNG

https://photovisions.ca/q8040hg

https://photovisions.ca/lla70b4up8h Artikel 1: Inleidende bepalingen van de voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten met betrekking tot trainingen die ‘Okwan da ho’ – Training aanbiedt. Hieronder vallen trainingen, workshops of (coachings)trajecten voor individuen, bedrijven of organisaties en alle andere diensten die ‘Okwan da ho’ – Training aanbiedt. Individuen, bedrijven of organisaties worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door ‘Okwan da ho’ – Training.
1.3 Tussen opdrachtgever en ‘Okwan da ho’ – Training wordt een overeenkomst tot stand gebracht door aanvaarding van de opdrachtgever op basis van het voorstel door ‘Okwan da ho’ – Training.
1.4 Van deze overeenkomst en het programma ontvangt de opdrachtgever een elektronische bevestiging.
1.5 Deze overeenkomst geldt tot en met de uitvoering van de opdracht, hierna te noemen ‘training’ of ‘coaching’.

https://www.vertaglia.com/dg8h163

https://pkuatm.org/2024/05/13/zqvwie4 Artikel 2: Aanbod en overeenkomst
2.1 Een aanbod heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op het voorstel voor aanbod. Aanvaarding van het aanbod na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor ‘Okwan da ho’ – Training.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en ‘Okwan da ho’ – Training komt tot stand door bevestiging door de opdrachtgever van het voorstel of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. In geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract door gecoachte.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

https://dentaris-sa.com/2024/05/13/3jzw1r0

https://domainebregeon.com/zccq1tzbvjg Artikel 3: Annulering door opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een training of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training of coaching te annuleren per mail met vermelding van reden.
3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de training of coaching is opdrachtgever verplicht de administratiekosten te betalen.
3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de training of coaching is opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 Bij annulering tussen twee weken en een week is opdrachtgever verplicht 75% van het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3.5 Bij annulering korter dan een week is opdrachtgever verplicht het volledige overeengekomen bedrag te betalen.
3.6 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

https://yplocal.us/r8csro4

https://emduk.org/zfdn4udb1ud Artikel 4: Annulering door ‘Okwan da ho’ – Training
4.1 ‘Okwan da ho’ – Training heeft in geval van een geplande training het recht met opgave van redenen een training te annuleren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige bedrag dat al is betaald door deze opdrachtgever. Terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen.
4.2 ‘Okwan da ho’ – Training heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer daar urgente redenen voor zijn.
4.3 ‘Okwan da ho’ – Training gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over annulering, doorgang, of verzetten van de training.

https://someawesomeminecraft.com/2024/05/13/dpdr5yz

source link Artikel 5: Communicatie
5.1 De opdrachtgever zal ‘Okwan da ho’ – Training steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke ‘Okwan da ho’ – Training noodzakelijk acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
5.2 Overeengekomen apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens dat de opdrachtgever ‘Okwan da ho’ – Training zal verschaffen, dienen te voldoen aan de specificaties die ‘Okwan da ho’ – Training van tevoren heeft aangegeven.
5.3 In de regel zullen vragen van administratieve aard binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zal de opdrachtgever binnen een week een bericht ontvangen en een indicatie worden gegeven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

Alprazolam To Buy Online Uk

https://discovershareinspire.com/2024/05/tw9u6j0 Artikel 6: Wijzigingen
6.1 ‘Okwan da ho’ – Training is altijd welwillend bereid een verzoek voor wijzigingen, aanvullingen, en correcties op overeengekomen werkzaamheden te overwegen. Echter ‘Okwan da ho’ – Training is op geen enkele wijze verplicht deze door te voeren wanneer er andere zwaarwegende argumenten zijn.
6.2 Dergelijke verzoeken kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
6.3 Wanneer ‘Okwan da ho’ – Training instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan dit van invloed zijn op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door ‘Okwan da ho’ – Training steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch ‘Okwan da ho’ – Training behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door ‘Okwan da ho’ – Training gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

https://aaerj.org.br/2024/05/13/3t3ly2p63

enter Artikel 7: Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

https://domainebregeon.com/b4jgz1wf

https://someawesomeminecraft.com/2024/05/13/ivu81ybczm Artikel 8: Prijs
8.1 De prijzen van ‘Okwan da ho’ – Training zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
8.2 Indien de opdrachtgever niet Btw-plichtig is, heeft ‘Okwan da ho’ – Training toch het recht btw in rekening te brengen.

follow site

go site Artikel 9: Betaling
9.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door ‘Okwan da ho’ – Training anders is aangegeven, dient betaling van de door ‘Okwan da ho’ – Training verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Trainingen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.
9.2 De betaling van een training met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.
9.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is ‘Okwan da ho’ – Training gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra ‘Okwan da ho’ – Training vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien ‘Okwan da ho’ – Training het bedrag verschuldigd van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur.

go site

enter site Artikel 10: Auteursrecht
10.1 Op de door ‘Okwan da ho’ – Training uitgegeven brochures en project- en trainingmateriaal berust auteursrecht bij ‘Okwan da ho’ – Training. Gebruikt werk van derden wordt zo goed mogelijk melding van gemaakt. De opdrachtgever zal geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal publiceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Okwan da ho’ – Training.

here

https://aaerj.org.br/2024/05/13/sjgdecbve Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 ‘Okwan da ho’ – Training kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade voor tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken, doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. ‘Okwan da ho’ – Training is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 ‘Okwan da ho’ – Training is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
11.3 De opdrachtgever vrijwaart ‘Okwan da ho’ – Training en haar medewerkers of externe partijen die in naam van ‘Okwan da ho’ – Training een training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van het door ‘Okwan da ho’ – Training geleverde dienst en/of materiaal.

Buy Valium Tablets Online

Buy Generic Valium Online Artikel 12: Geschillen
12.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
12.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de
opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
12.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van ‘Okwan da ho’ – Training.

watch

watch Artikel 13: Bedenktijd
13.1 De deelnemer heeft na inschrijving van een open training of coaching een bedenktermijn van zeven werkdagen.

see url

Buy Xanax With Visa Artikel 14: Klachtenregeling
14.1 Op een klacht van de opdrachtgever wordt binnen 2 weken gereageerd.
14.2 ‘Okwan da ho’ – Training streeft ernaar een klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Dit gebeurt in alle vertrouwelijkheid.
14.3 Indien afhandeling langere tijd in beslag neemt, wordt de opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.
14.4 Afhandeling ligt in lijn met allereerst alle moeite doen om samen het probleem op te lossen.
14.5 Mocht het samen oplossen van het probleem niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

https://discovershareinspire.com/2024/05/jpcc6enfy

https://www.vertaglia.com/f1jt11s1 Artikel 15: Uitvoering, rapportage en garantie
15.1 ‘Okwan da ho’ – Training staat ervoor in werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen te zullen uitvoeren.
15.2 Garantie voor blijvende professionaliteit ligt in het feit dat er regelmatig intern overleg middels intervisie plaatsvindt over relevante thema’s uit ons vakgebied. Daarnaast vindt er interactie-feedback plaats en worden didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uitgewisseld met collega-trainers.
15.3 Trainingen door ‘Okwan da ho’ – Training uitgevoerd worden zowel schriftelijk als mondeling geëvalueerd. Uiteraard zijn deze evaluaties voor de opdrachtgever. Tegelijkertijd vormen zij een belangrijk onderdeel voor de interne kwaliteitscontrole van ‘Okwan da ho’ – Training.